۱۵ جدی ۱۳۹۷

کارل مارکس

مارکس مُتنبْی جهان جدید.

  • نوشته: master
  • ۱۵ جدی ۱۳۹۷

ارسطو از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ بشرگفته بود که " دانستن پایان توانستن وتوانستن ، پایان دانستن است" براساس این گفته او "کارل مارکس" اندیشمند ونویسنده شهیر آلمانی پیش از آن که فیلسوف باشد ژور نالیست ورود انسان غربی از بلندای دانستن در وادی ...