۲۶ عقرب ۱۳۹۷

چین

ظهور چین و تحول در توازن قدرت های منطقوی

  • نوشته: master
  • ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

ظهور چین به عنوان یک بازیگر در حال رشد منطقه یی و جهانی، یکی از موضوعات مهم مورد بحث جهان امروز شده است. ابتکار کمربند و راه، چارچوب سیاست خارجی چین است که بر پنج رکن، هماهنگی در پالیسی، تسهیل شرایط تجارت، تامین ارتباطات، تسهیل انتقال پول،...

روسیه و چین در مقابل امریکا

  • نوشته: master
  • ۱۹ سنبله ۱۳۹۷

ایدئولوژی، مارکسیسم و کمونیسم نتوانست چین و اتحاد شوروی را متحد سازد. این دو امپراطوری برعکس به حیث رقیب و حتی تا سرحد مناقشه های نظامی در دهه ۱۹۶۰ پیش رفت. مائو تسه تونگ هیچ وقت به شوروی سوسیالیستی اعتماد نکرد و حتی ترس داشت که مبادا روزی مورد...