۱۷ سنبله ۱۳۹۷

شیعه

چطوری در برابر استراتژی تفرقه مذهبی بایستیم؟

  • نوشته: master
  • ۱۷ سنبله ۱۳۹۷

از دیری بدین سو است که گروه های دهشت افکن، قوم مشخصی را در کابل مورد حملات تروریستی قرار می دهند. هدف، مشخص است: راه اندازی جنگ های فرقه ای و منازعات خونین شیعه و سنی در جغرافیایی که گذشته درخشانی در رواداری مذهبی دارد. وقتی، هدف مشخص است،...