۲۶ سنبله ۱۳۹۷

رولا غنی

ملت زبون !

  • نوشته: master
  • ۲۶ سنبله ۱۳۹۷

درمورد اتهامی که به همسر اشرف غنی که ظاهرآ میلیونها دالر را از خزانه دولت ربوده، پستهایی زیادی خواندم. من هیچ سند و مدرکی ندارم که رولا غنی را متهم به این کلاه برداری کنم و در عین حال نمیتوانم بگویم که وجود ندارد. بخشی بزرگی از رهبران جهادی...