۱۷ سنبله ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۷ سنبله ۱۳۹۷

تحقیق وبرسی نقش ویرانگرانه ی آمریکا در افغانستان (قسمت نخست)

دردوره ی اول باید گفت که در سال ۱۹۷۹ افغانستان مورد تجاوز شوروی قرار می گیرد جهان در بهت وحریت فرورفته وهمه افغانستان را جزئی از اقمار شوری دانسته وازادی این کشور را غیر ممکن می دانند پس از دوران جیمی کارتیر رئیس جمهور امریکا وبه قدرت رسیدن رونالد ریگان این رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده توجه خودرا به اشغال افغانستان معطوف می دارد.

وی با کمک مشاور بین المللی خود اقای الکساندرداما رانش اطاق فکر تشکیل داده ودامارانش که مدت ۱۱ سال رئیس اطلاعات وامنیت کشور فرانسه می باشد وقوی ترین شخصیت اطلاعاتی هست که بیشترین جاسوس خودرا در شوری استخدام نموده وشوروی را ازهمه بیشتر می شناسد وی اولین شخصی بوده است که تجاوز شوروی را به افغانستان چندین سال قبل از وقوع ان درغرب پیش بینی کرده بود که دقیقا در سال ۱۹۷۹ اتفاق افتاد الکساندر دامارانش برجسته ترین شخصت ایده پرداز در تجاوز شوری بوده است وی طرحی بنام (ماسکیتو) یا پشه ای ملاریا را با رئیس جمهور در میان می گذارد ومی گوید که با وجود پشه ای ملاریا خرس نمی تواند بخوابد وهمیشه وی را عصبانی کرده ومزاحمت ایجاد می نماید ومی افزاید که در جهان شنیده نشده است که خرس پشه ای ملاریارا کشته باشد ریگان از الکساندر توضیح بیشتر می خواهد وی طرح خود را شرح می دهد ومی گوید که دربرابر شوری یا همان خرس که نماد ازیک دشمن قدرتمند است ودراین حالت که جنگ مستقیم ممکن نیست باید بصورت غیر مستقیم وارد شد وجنگ را به پیروزی رساند در جنگ ضد شوری که نوعی از جنگ اعتقادی هست باید چند کار صورت گیرد:

این را هم بخوانید:  فشار بر پاکستان، تنش با طالبان، امید در کابل

۱ – چاپ ونشر کتاب انجیل:
الکساندر می گوید که مردم شوری مردم معتقد به یک باور مذهبی هستند وشدیدا زیر فشار زندگی می نمایند باید کتاب انجیل را بصورت گسترده چاپ نموده ودر کابل سرازیر نمود واز کابل توسط سربازان شوری بصورت قاچاق به شوری وارد شده ودر خانه های مردم در اختیار انها قرار گیرد وبعد از مطالعه نمودن این کتاب زمینه ای نارضایتی در داخل این کشور اوج خواهد گرفت .

۲ – گسترش دادن کشت مواد مخدر در افغانستان :
الکساندر دامارانش به این باور هست که کشت گسترده ای تریاک در افغانستان می تواند سربازان شوری را معتاد کرده وچنین امر سبب نگرانی خانواده ای انها در شوروی گشته وموجب جلو گیری واعزام فرزندان خود در افغانستان خواهند شد .

۳ – نشر روز نامه در شوروی:
کار دیگری که صورت گیرد نشر روز نامه ای بنام سرخ بصورت گسترده در شوری که به شکست شوری در افغانستان توجه نموده وهمواره انرا نشر وتبلیغ نماید

این را هم بخوانید:  خط و نشان روسیه برای امریکا در افغانستان

ادامه دارد…

نویسنده: اقبال صادقی

بدون دیدگاه