۱۰ سنبله ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۰ سنبله ۱۳۹۷

تامل بر یک دیدار

خلیل زاد یا کسنجیر پشتونها درکاخ سفید با حکمتیار دیدار داشته واقای حکمتیار از نمایندگی وی از طرف دولت امریکا درافغانستان اظهار رضایت مندی می نماید ومی گوید خلیل زاد به سیاست افغانستان اشنایی درست دارد !
پشتونها گرچند درموارد فرعی باهم اختلاف نظر دارند اما در مورد حاکمیت وتسلط انها بر افغانستان هیچ نوع اختلاف نداشته ومتفقا روی حاکمیت مطلقه پشتون همنوابوده وهستند .

خلیل زاد بارها سعی کرده است که مقامات امریکایی را متقاعد سازد تا تسلط پشتونهارا درافغانستان به رسمیت شناسند واستدلال وی چنین بوده است که پشتونها در دوران گذشته در حاکمیت خود توانسته اند امنیت را بوجود آورند. درست اززمانیکه چنین نظم بهم خورده است واقوام دیگر مدعی قدرت شده اند دیگر امنیت در افغانستان بر نگشته است درهمین راستا تقسیم قدرت در بن بر اساس اقوام کار اشتباه بوده است. بر همین مبنا می بینیم که اولین بار نقد توزیع قدرت بر اساس اقوام در زبان سناتوران امریکاجاری می گردد وبدون شک لابی گری خلیل زاد عامل چنین اظهرات می باشد .

این را هم بخوانید:  در پی صلح باشید نه دنبال کلید

در سوی دیگر اقای حکمتیار نیز به چنین تئوری تسلط پشتون با همین مبنا اظهارات داشته وازآن حمایت می نماید لذا حکمتیار با خلیل زاد هم نظر بوده واظهار رضایت وی از نمایندگی خلیل زاد درکشور درست بر همین مبنا هست .

طالبان نسبت به دیگرحلقه های پشتون موضع روشنتر داشته وبا حمایت بیرونی بدون ملاحظه تسلط مطلقه ای خودرا دراین کشور می خواهند واین جماعت حضور امریکایی هارا درافغانستان مانع چنین تسلط دانسته وبه مجرد خروج انها به تسلط قهری خود باورمند می باشند وچنین واقعیت در محافل جهانی ورسمی همیشه ابراز شده است 
درنتیجه باید گفت که نبود اراده دراقوام غیر پشتون وجدیت درلایه های مختلف پشتونها در جهت تسلط بر کشور ولابی گری های قدرتمند انها درسطع بیرونی همه را به این باور معتقد می سازد که پشتونها در جهت رسیدن به هدف مشترک خود چند گام نزدیک خواهند شد .

نویسنده: اقبال صادقی

بدون دیدگاه