۵ سنبله ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۵ سنبله ۱۳۹۷

نماینده ای در درون یک نظام

زلمی خلیلزاد سیاستمدار و دیپلماتی برجسته در دستگاه دولتی ایالات متحده آمریکا است. این کشور در دو دهه اخیر هرگاه تحت حاکمیت جمهوری‌خواهان قرار گرفته است، از آقای خلیلزاد در مناصب مهم و حساس در دستگاه سیاست خارجی خود استفاده کرده است. نقش این دیپلومات افغان تبار آمریکایی به هر میزان که در پیشبرد سیاست های ایالات متحده در کشورهای دیگر سازنده بوده است، اما در افغانستان این نقش به نوبه خود بحران زا و در مراحلی ویرانگر بوده است. 

اگر ناکامی ایالات متحده در تامین ثبات در افغانستان و عدم شکل گیری یک نظام متناسب با جامعه متنوع و چند پارچه افغانستان را به دقت ریشه یابی کنیم، نقش آقای زلمی خلیلزاد به عنوان یک کارگزار با نفوذ دولت آمریکا و جهت گیری های قومی و تباری او در ناکامی های ایالات متحده در افغانستان برجسته می شود. از این رو گزافه نیست اگر بگوییم آقای خلیلزاد بیش از اینکه نماینده و تامین کننده منافع ایالات متحده در افغانستان بوده باشد، حافظ منافع یک تیم خاص سیاسی و قومی افغانی در درون ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا بوده است. 

در شرایط ناپایدار کنونی افغانستان و در میانه بحران بی اعتمادی میان بازیگران قومی در این کشور که سیاست های تبارگرایانه عناصری همانند آقای زلمی خلیلزاد در شکلدهی به آن نقش بارزی داشته است، حضور مجدد این دیپلومات متعصب و تبارگرا به نمایندگی از دولت آمریکا در افغانستان می تواند بر تنش های قومی بیافزاید و عملا ایالات متحده آمریکا را درگیر رقابت های ذات البینی گروه های قومی و سیاسی افغانستان سازد. منافع ایالات متحده و جامعه متنوع و چندپارچه افغانستان ایجاب می کند، قدرت های جهانی و منطقه ای در رقابت ها و جدال های سیاسی اقوام در افغانستان بی طرفی خود را حفظ نموده و برای تامین ثبات در این منطقه حساس، در پی ایفای نقشی میانجی گرایانه و سازنده باشند. 

از این رو مناسب است همه با هم نارضایتی خود را از حضور مجدد زلمی خلیلزاد به صفت نماینده دولت آمریکا در امور افغانستان ابراز کنیم و از دولت ایالات متحده آمریکا بخواهیم در این تصمیم خود تجدید نظر کند.

نویسنده: احمد بهزاد

بدون دیدگاه