• دسته: x تیتر یک
  • ۹ جدی ۱۳۹۷

اقلیمِ بیدادگری

داستانِ دیوِ کریه چهره و دَدخویی بنام “کرام الدین کرام” افسانه نیست؛ حقیقت مغموم و روایت مکتومی است که در عروق قدرتِ مذکرانه ی این سرزمین جاریست و هیچ مرز و مانعی نمی شناسد وبی محابا و بی افسار، تنِ عریان و عصمتِ بی جان زنان این قریه ی بی مرز و این ولایت بی شحنه را جولانگاه جنون و جور و جنایت هولناک خویش قرار می دهد.

زن، دراین سرای بی بازخواستی ودراین اقلیم بیدادگری، همان مسیح مصلوبی است که هرشامگاه بر دارِ شهوت بی انتهای مردانِ انجمنِ قدرت وثروت و منزلت، آویخته می گردند و هرصبحگاه برصلیب غیرت و قساوت وشرارتِ نرینگانِ شوم آیین، کشیده می شوند.

قدرت وثروت و شهوت، مُلک طلق مردان این سرزمین “سر” داران خودسر است که زن را در تعبیرِ تنگِ “سیاسر” محصور کرده اند تا ذلت وجدان و ضلالت جان و زبونی جهان خویش را در دریدن عفت و دزدیدن عصمت دختران معصوم و در پی ریزی سیاه بختی زنان سیاسر شده، پنهان کنند…

نویسنده: حمزه واعظی

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه