• دسته: x تیتر یک
  • ۴ جدی ۱۳۹۷

کمیسیون های انتخاباتی دشمن مشارکت مردم در انتخابات است

قرار است در ۳۱ حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود. انتخاباتی که بزرگترین نگرانی در مورد آن تقلبات انتخاباتی از جانب کمیسیون های انتخاباتی است. پروسه انتخابات یکی از شاخص های نظام های دموکراتیک است. مشارکت مردم در انتخابات از ستون های دموکراسی است.

از دلایلی که مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات بسیار دل سرد شده اند تقلب و جعل از سوی کمیسیون های انتخاباتی در روند انتخابات بوده است. افکار عمومی کشور به شدت نبست به برگزاری انتخابات و حضور شان در پای صندوق های رای دهی بی باور شده اند. بدون شک مسوول این اتفاق بد عملکرد کمیسیون های انتخاباتی است. در واقع می توان مدعی شد که نهاد های برگزار کننده انتخابات بزرگترین دشمن مشارکت مردم در پروسه انتخابات است. حضور سراسری مردم در روز انتخابات از شاخص های مهم روند انتخابات است. امری که کمیسیون انتخابات برای محقق شدن آن هرگز تلاش نکرده اند.

حضور کم رنگ مردم در روز انتخابات مجلس نماینده گان در تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان روشن می سازد که چقدر مردم در برابر یک روند مشارکتی و دموکراتیک بی تفاوت شده اند. براساس آمار بیرون شده از سوی کمیسیون انتخابات، در انتخابات پارلمانی کشور تنها چهار میلیون نفر شرکت کرده است. این آمار واقعا از یک فاجعه حکایت می کند.

این را هم بخوانید:  شفافیت انتخابات ریاست جمهوری باید تضمین شود

انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و امری که فروان مهم است این است که شفافیت در انتخابات از جانب کمیسیون های انتخاباتی تضمین شود. اعتراض روی نتایج انتخابات مجلس نماینده گان ثبات می سازد که کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته است یا نخواسته است آرای سیاه و سفید را هم از تفکیک نمایند و شفافیت انتخابات را تضمین کنند. بسیاری از نامزدان و مردم در برابر نتایج ابتدایی سخت معترض اند.

جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی از وقوع تقلب در انتخابات مجلس نماینده گان هشدار داده اند. رهبران حکومت افغانستان و رهبری کمیسیون های انتخاباتی نیز پذیرفته اند تقلب در انتخابات به پیمانه وسیع اتفاق افتاده است.
در کنار این آدرس ها، احزاب سیاسی و نیرو های سیاسی هم روی نتایج اعلام شده مشکوک هستند. احزاب سیاسی می گویند که در روز های ۲۸ و ۲۹ میزان تقلب به گونه گسترده صورت گرفته است و کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته اند رای سیاه و سفید را تفکیک نمایند.

این را هم بخوانید:  ضرورت عزل کمیشنران کمیسیون انتخابات

بزرگترین دغدغه نامزدان انتخابات و افکار عمومی کشور تامین عدالت انتخاباتی است. اعتراض مردم باید جدی گرفته شود.

وقتی مردم که صاحبان اصلی روند انتخابات اند به کار کمیسیون های انتخاباتی بی اعتماد باشند، چطور می توانیم به آینده انتخابات و دموکراسی امیدوار باشیم؟ اکنون بهتر است کمیسیون های انتخاباتی در مدت زمان باقی مانده روی اعتماد سازی مردم به عملکرد شان سخت کار کنند و سرمایه گذاری نمایند.

مردم هرگاه به کارکرد کمیسیون های انتخاباتی اعتماد کردند در روند انتخابات به گونه سراسری شرکت می کنند و می توانیم نسبت به آینده انتخابات خوش بین شویم. حضور گسترده مردم در انتخابات از اصول روند انتخابات است.
انتظار می رفت که انتخابات گوسفندی سال ۱۳۹۳ فراموش ما شود که متاسفانه این طور نشد. تقلب در انتخابات مجلس نماینده گان به رسوایی انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته افزود.

اگر در قسمت اعتماد سازی مردم گامی برداشته نشود، بسیار بعید به نظر می رسد که مردم در انتخابات ریاست جمهوری به شکل گسترده شرکت کنند و سهم بگیرند. پیشنهاد نویسنده این است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعتماد مردم به کمیسیون های انتخاباتی باید خط « سرخ » باشد.

این را هم بخوانید:  امتناع از اخلال نظم عمومی و مراجعه به مراجع قانونی

در انتخابات پیش رو نیاز اساسی بایستی جلب حمایت و اعتماد مردم به کمیسیون های انتخاباتی باشد. جناح های انتخاباتی اگر دوست دارند مردم به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند باید روی اعتماد مردم سخت تلاش کنند. حضور سراسری مردم می تواند مشروعیت انتخابات را تضمین کند.
با کمیسیون های فعلی و ساختار فعلی نمی توانیم شاهد حضور مردم در انتخابات باشیم و از جانب دیگر منتظر بحران های انتخاباتی نیز باشیم.

منبع: جمهوری اعتماد

بدون دیدگاه