۲۴ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۴ قوس ۱۳۹۷

«زوال» و «پیشرفت»: دو توهم خطرناک

از چهار قوم عمدۀ افغانستان، دوتای شان را دو توهم بزرگ در حال نابود کردن است. این دو قوم یکی پشتون است و دیگری هزاره. پشتون ها را توهم «زوال» دچار سرگیجی کرده است. آنان فکر می کند که همه چیز در حال زوال است. قدرت از دست شان رفته است و اقوام دیگر قصد به حاشیه راندن آن ها را دارند. امروزه در حالیکه رئیس جمهور ما یک دروازه بان را نیز به حکم شخصی خود مقرر می کند، توهم زوال قدرت تا اعماق روان نخبه گان سیاسی و فرهنگی پشتون نفوذ کرده است. سهمیه بندی کانکور هم ناشی از همین توهم است.

هزاره ها را اما توهم «رشد و پیشرفت» زمین گیر کرده است. هزاره ها پیشرفت را مکتب رفتن درک می کند در حالیکه آن جزو خدمات اولیه است. اما هرگز درک نمی کند که درصد بالای اولاد واجب التعلیم شان از تحصیل محروم است و فارغین صنف ۱۲ به ندرت و به سختی نام خود شان را درست نوشته می کند.

این را هم بخوانید:  آیا جنگ ارزگان قومی است؟

در صدسال قبل هزاره ها مورخ مانند کاتب داشته است، اما امروز همه فرهنگیان هزاره که بسیج شود معلوم نیست که بتواند آثار کاتب را بخواند. مبلغ در بیست و چهار سالگی در باره ابن عربی کتاب نوشته است. فرهنگیان هزاره امروز، روح شان از چنین چیزهایی خبر ندارد. اما در توهم پیشرفت غرق است. سقف پیشرفت هزاره بسیار کوتاه است. حد اکثر تا فیسبوک می رسد. اما توهم پیشرفت شان بسیار بالا است. خود را کمتر از «نسل علم و عدل» نمی ستایند و مکرر دم از انقلاب علمی و فرهنگی می زنند. اما از کوته فکری چاله ژرف دو قدمی شان را نمی بیند.

این نسل علم و عدل و منور به نور دانایی نمی توانند پیش بینی کنند که ممکن است ده سال دیگر در میان تحصیل کردگان عمومی و عادی این جامعه کسی پیدا نشود که یک نامه یک صفحه ای را بدون غلط بنویسد. این فردای وحشت ناک در شعاع علم کنونی هزاره هیچ جایگاهی ندارد.

این را هم بخوانید:  هزینه مهاجرت بیشتر است یا هزینه دفاع؟

این دو قوم را این دو توهم نابود خواهد کرد. آن دو قوم دیگر(ازبک ها و تاجیک ها) هم توهمات کمر شکن خاص خود را دارند. توهمات آن ها را شما بنویسید.

نویسنده: علی امیری

بدون دیدگاه