۲۴ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانش نامه هزاره وچند چالش جدی وراه حل قابل پشنهاد

تدوین دانشنامه هزاره کار بسیار مهم وارزشمند بوده که شورای جهانی هزاره با جمع از نویسندگان انرا به مرحله اجرا گذاشته است گرچند که تا کنون چنین کار ارزشمند عقبه های بسیار دشواری را درپیش رو داشته وخوشبختانه با همت دوستان اولین جلد ان بیرون داده شده است که جای خرسندی است واما دوچالش بسیار مهم درپیش رو است که ذیلا اشاره می گردد:

۱ – در بعد تاریخ هزاره واینکه هزاره ها از چه نژاد هستند تا کنون توافقی بین صاحب نظران بوجود نیامده است گروهی هزاره هارا اریایی نژاد می دانند. دسته ای ریشه هزاره را به ترک می رسانند ودسته ای سوم هزاره هارا ازمادر تاجیک واز پدر مغول می شمارند. با چنین تفاوت دیدگاه اصحاب دانشنامه ی هزاره چه گونه به نتیجه ای منطقی رسیده وحد جمع انرا معرفی نموده اند برای مردم معلوم نیست .

۲ – طبق اظهارات جناب ابوطالب مظفری نبود منابع کهن یکی از دشواری های این کار به حساب امده و تمامی مطالب تدوین شده عمدتا به مرجع واحد بر می گردد وچنین کمبود می تواند در اعتبار این دست اورد ضربه زده وممکن است که دوباره کاری را ناگزیر نماید.

این را هم بخوانید:  گزارشی از مراسم رونمایی جلد اول دانشنامۀ هزاره در مشهد

راه حل چالشها:
۱ – تشکیل شورا ی محققین تاریخ :
خوب است که صاحب نظران این رشته عضو این شورا بوده وهر کدام داشته های خودرا ارائه داده وروی توحید ان بحث شود. اگر امکان چنین امر نباشد مستندات هرکدام پیرامون نظرات انها نشر گشته وهیئت داور نظر های نزدیک به صواب را انتخاب نموده وانرا بعنوان منبع کار معرفی نمایند.

۲ – اشخاصی بصورت تخصصی وارد گود گشته ودر کتابخانه های معتبر داخلی وخارجی روی منابع بیشتر توجه نموده واز متون کهن تاریخ واقعی هزاره هارا بدست اورده وبه غنامندی واعتبار دانشنامه ای هزاره اعانت نمایند. گرچند که چنین راهکارها دشوار بوده وزمانبر می باشد ولی کار کم عیب وماندگاررا تحویل جامعه خواهد داد .

در تصویر ذیل که جناب حمزه واعظی استارت بحث دانشنامه را شش سال قبل در قم دراین جلسه می زند جناب استاد فاضل کیانی وجناب دکتر ناصری حساسیت دید گاه متفاوت خودراراجع به تاریخ هزاره ها به رخ همدیگر کشانده وبر خورد جدی می نمایند. با چنین دید گاهای خیلی متفاوت مشخص می شود که کتاب دانشنامه هزاره چه سرنوشتی را در پیش رو دارد.

این را هم بخوانید:  گزارشی از مراسم رونمایی جلد اول دانشنامۀ هزاره در مشهد

از تلاش جمعی دوستان وبخصوص جناب دکتر طاهر شاران که ۷ سال قبل چنین مسئله را طرح نموده وجناب شفایی که بی ادعا بسان تک ستاره ی عمل چنین پروژه را با همکاری نخبگان دیگر وحمزه واعظی عزیز که اصحاب را ازروی گیتی شناسایی وجمع اوری نموده است قدردانی وتشکر می نمایم. وهچنین از جناب استاد دانش ومهاجر که مایه اور اصلی چنین امر بوده اند اظهار سپاس نموده وارزوی توفیق برای همه دارم.

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

بدون دیدگاه