۲۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دهه‌ی هفتاد و ۲۳ سنبله!!!

یکی از فجایع دهه‌ی هفتاد، فاجعه‌ی خانمانسوز ۲۳ سنبله است. در این جنگ، که ناگهان مردم غرب کابل توسط برخی از خودی‌ها با همدستی حکمتیار به توپ و تانگ و… بسته شد و تلفات سنگینی داشت، هر یکی از طرف‌های در گیر با ادبیات و روش خاصی رقیب خود را می‌کوبیدند؛ مثلا:

جبهه‌ی شهید وحدت ملی رقیبان خویش را خائنین، معامله گران و… می‌خواند که در مصاحبه آقای ناصری کاملا مشهود است و طبق این نگاه، این جنگ جنگ با خائنین بود.

حزب اسلامی که همپیمان آن روز شهید وحدت ملی و جنرال دولت کمونیستی یعنی دوستم بود، طرف مقابل خود را بقایای کمونیستی قلمداد می‌نمود که از مصاحبه افراد این حزب کاملا پیداست و طبق این نگرش، این جنگ جنگ با بقایای دولت کمونیستی بود.

آیت‌الله محسنی و… ظاهرا عنوان مفسد را به کار می‌برند و بر اساس این قرائت، این جنگ جنگ با مفسدین بود.

در این وسط آدم گیر می‌ماند که اسم این جنگ را چه بگذارد؟ خصوصا با توجه به ادبیات طرفهای در گیر جنگ.
جنگ خائنین با مفسدین؟
جنگ بقایای دولت کمونیستی با مفسدین؟
یا چیز دیگر؟

این را هم بخوانید:  سرنوشتِ رقت‌انگیز اعتدال

امید است که نسل آگاه ما به دور از حب و بغض حزبی، نژادی و… به قضایایی از این دست بنگرند و آگاهان منصف، نیز درد مندانه قضایا را با نسل جوان و امروزما شریک سازند.

در آخر این‌که برای بررسی این قضیه توجه به علل جنگ، آغاز گر جنگ و واکنش در قبال این جنگ مهم است.

نویسنده: محمدامین احسانی

بدون دیدگاه