• دسته: x تیتر یک
  • ۸ قوس ۱۳۹۷

خدا کند که چنین نباشد!

در ماجرای اخیر خیلی‌ها مورد اشاره قرار گرفت از دولت تا استاد دانش و ساده انگاری خود علیپور و… 
برخی‌ها مستقیم حکومت فاشیستی را مورد توجه قرار دادند؛ که به نظر می‌رسد درستش نیز همین باشد چون این حکومت فاشیستی بارها تبعیض سیستماتیک را به نمایش گذاشته اعمال نموده است.
تعدادی هم استاد دانش را نشانه رفته گفتند که متأسفانه وی در دام سیاست فاشیستی حاکم افتاد و برای علیپور اعتماد داد و باعث چنین فاجعه شد. 

برخی دیگر با تحلیل خیلی متفاوت و خطرناک، سر نخ را به جای دیگر می‌برند و به این باورند که علیپور نه تنها تاوان مقاومت در برابر حکومت فاشیستی را می‌دهد که باتوجه به سوابق حزبی و حرکات سیاسی اخیر خویش، دارد تاوان موضع انتخاباتی و حمایت از استاد راسخ و موی دماغ شدن برای کار کشتگان عرصه‌ی سیاست را نیز می‌پردازد؛ زیرا در فضای سیاست ورزی انحصار طلبی چنین بهای سنگینی دور از انتظار نبوده و نیست و بارها پرداخته شده‌است.

این را هم بخوانید:  به نعل و میخ کوبیدن حکومت

خطرناکتر از همه این است که این‌ها قضیه‌ی اخیر را با اتفاقات دهه‌ی هفتاد همسو می‌دانند و به این باورند که باتوجه به نقش جدی حکمتیار و قدرت گرفتن طالبان و نفوذ افراد همسوی دهه‌ی هفتاد در حکومت فعلی و به هم خوردن میانه استاد دانش با برخی سیاست ورزان، هم استاد دانش قربانی بازی اخیر است و هم علیپور.
امیدواریم که چنین نباشد.

نویسنده: محمدامین احسانی

بدون دیدگاه