• دسته: x تیتر یک
  • ۷ قوس ۱۳۹۷

علیپورپیش ازاینکه یک فرد باشد یک نماد هست

چند نکته ی مهم دراین باب:
۱ – قومندان علیپور براساس یک ضرورت وگزینه ی نهایی درسخت ترین ودشوار ترین وضعیت زندگی مردم وانهم درراستای اعانت به حکومت بوجود امده است. کنه وجودی علیپور دفاع از اموال وناموس مردم بوده که همواره توسط قطاع الطریق وادم کشان بنام طالب درخطر بوده است وبه همین جهت وی نماد از برقراری امنیت که ضرورت فوری وارژانسی مردم هست می باشد لذا درقلب مردم جاگرفته وبا نبود علیپور دیگر امنیت جانی ومالی برای مردم وجود ندارد اگر دولت خود قادربه حفظ امنیت مردم می بود هیچگاه علیپور وامثالش باقیمت جان خود وارد صحنه نمی شدند.

۲ – قوت های خارجی بدانند که نگرانی از وحشی گری های طالب وداعش تمام مردم افغانستان را فراگرفته وضعف ویا عدم اراده ای دولت در نابودی انها سبب نگرانی مردم که طرفدار دولت هستند گشته وبرای دفاع از خود ودولت درهرجا دست وپا می زنند به همین جهت به علیپور بصورت نماد ایجاد امنیت نگرسته ودر جهت دفاع ازااین نماد درسراسر کشور دست به تظاهرات وعکس العمل می زنند وچنین عکس العمل گسترده به خارجی ها ودولت می فهماند که دست به حرکت ناشیانه وخام نزده وبا ابزارخرد که سود کشور ومردم دران نهفته هست قضایارا مدیریت نمایند درغیر اینصورت بحران اجتماعی بصورت گسترده سراسر کشوررا فراگرفته که مهارش از توان قدرت های داخلی وبیرونی خارج خواهد بود.

این را هم بخوانید:  ستانکزی و زهر عصبیت

۳ – خوشبختانه علیپور تا کنون درگفتار شان کاملا برخورد منطقی داشته وهمواره خودرا نیروی اعانت گر دولت دانسته وبر ادامه ای ان اصرار ورزیده است لذا نباید دست های مغرضانه وانتقام جوسبب ایجاد تنش بین دولت ومردم گردد چون علیپور ضد حکومت ودولت نبوده وبر همکاری با دولت تاکید دارد نباید ازادی وی مشروط باشد علیپور باید هرچه زودتر ازادمطلق گشته وبا توافق دولت وهمکاری اکمالاتی به حوزه ای کاری اش فرستاده شود تا مبادا دشمنان مردم ودولت کار بدست داده وسبب ایجاد درگیری وجنگ گردد چون کشور درحال حاضر شرائط سختی را ازنظر امنیتی درپیش رو دارد نباید سنگر های دفاعی تحولی منفی را باخود گیرد .

۴ – دلیل رفتن علیپور در چنین شرائط شکننده در کابل هنوز برای همه روشن نیست واین ابهام بیشتر سبب درگیری درونی هزاره ها بوده وخوب است که قضیه کاملا بصورت واقعی ان برای مردم روشن گردد تا با نقد نقاط ضعف چنین اقدام، مانع اشاعه ای فتنه درونی گشته وانسجام ضروری مردم بدست اید .

این را هم بخوانید:  خدا کند که چنین نباشد!

۵ – در حادثه ای علیپور هجوم دشمنان نفاق افکن در فضای مجازی بسیار گسترده وبی سابقه بود تهمت افترا ونشر خبر های دروغ با اهداف نا مقدس جنگ مذهبی وقومی به عینه دیده شد باید پس ازاین با هوشیاری جلو انرا گرفت والا فاجعه ای بزرگ را خلق خواهند نمود که دودش چشم همه را کور خواهد کرد حتما مصالح کلی مردم مورد توجه بوده وهر نوع اخبار ونشریات دروغ سبب تحریک احساسات پاک مردم نگردد.

۶ – باتاسف باید گفت که بعضی قلم بدستان اشنا با غرض ورزی شخصی خود چهره های خدوم مردم خودرا مورد هجمه قرار داده وبجای ادرس دهی عامل اصلی حادثه، سبب پریشانی اذهان گشته وقوت های خودی را به تاراج می بردند امید که چنین حالت ناثواب در چنین اوضاع نا مطلوب تکرار نشود .

در اخر از تلاش همه ای دست اندر کاران وبخصوص استاد دانش وحضور گران سنگ مردم شریف در هرجای کشور جهت ازادی قومندان علیپور تشکر نموده وارزوی وحدت وهم دلی مردم افغانستان ونجات کشور از شر تروریزم را دارم .

این را هم بخوانید:  باخت یا برد؟

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

بدون دیدگاه