• دسته: x تیتر یک
  • ۳ قوس ۱۳۹۷

تفاوت دو دید گاه با سرنجام متفاوت از هم؛ شهید مزاری واستاد اکبری!

جمهوری فریاد: متن پیش رو در صفحه فیس بوک نویسنده منتشر شده و بازنشر آن به معنای تایید تمام یا قسمتی ازآن نیست!

در حزب وحدت دو شخصیت بیشتر از همه نقش مردمی داشتند وهر کدام محور حلقات خاص بوده ودر اواخر شدت تفاوت دید گاهای هردو شخصیت باعث انشعاب حزب وحدت گردید.

زاویه ای محوری دیدگاهای هردو شخصیت در چند امر مهم بوده است.
۱ – استاد اکبری براین باور بود که ما هزاره ها وشیعه ها دراقلیت هستیم باید با تاجیک ها بسازیم وشهید مزاری چنین باور را نداشت واظهار نظر می نمود که ماعاشق قیافه ای کسی نیستیم هرکسی که حقوق مردم مارا احترام نمود وبه مردم ما داد ما با انها هستیم .

۲ – معرفی شخصیت های متخصص در پست دولتی ووزارت خانه ها
استاد اکبری با معرفی جنرال خدیداد هزاره وانجنیر لعلی در سمت وزارت مخالفت کرده واستد لالش این بوده است که انها خلقی بوده ونباید به سمت های دولتی معرفی شوند. اما استاد مزاری با دو استدلال دست به چنین اقدام می زند :
الف : ما اگر شخصیت های متخصص را دردولت معرفی نکنیم پس فردا انهارا به جرم بی سوادی وناتوانی بیرون می کند
ب : اگر حکمتیار از جنرال های خلقی خود مثل گلاب زوی واسلم وطنجار وتنی حمایت کرده ومسعور وربانی از جنرال مومین حمایت می نمایند ما چرا ازجنرال های خود استفاده نکنیم؟

این را هم بخوانید:  سرنوشتِ رقت‌انگیز اعتدال

۳ – دید گاه استقلال طلبانه وزندگی درسایه
شهید مزاری همواره تا کید داشت که ما خود محورمستقل هستیم وباید دیگران کنار ما باشند نه اینکه ما درکنار دیگران اما دید گاه استاد اکبری زندگی در سایه بود ومصلحت مردم را درچنین سیاست می دانست.

۴ – تاثیر پذیری از سیاست های بیرونی 
شهید مزاری تاثیر پذیری ازبیرون را قبول نداشت اما استاد اکبری دراین جهت حالت انفعال داشته وتا حدی بر محور مشوره دهی بیرونی باورمند بود.

در نتیجه تفاوت دیدگاهای یاد شده دو سرنجام باهم متفاوت را به میراث گذاشت. استاد اکبری دایره ای محبوبیتش هرروزی که می گذرد محدود تر گشته وسرنجام رای اعتماد مردم را ازدست داده وخانه نشین می شود ولی اندیشه ودید گاه شهید مزاری به گستردگی جهان گسترش می یابد.
زندگی هردو شخصیت تجربه ی خوبی برای جوانان و نسل اینده می باشد .

نویسنده: اقبال صادقی

بدون دیدگاه