• دسته: x تیتر یک
  • ۹ اسد ۱۳۹۵

برگشت بی پیشینه مهاجرین از پاکستان به کشور

 جمهوری فریاد: در چند هفتۀ اخیر برگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان افزایش یافته و به گفتۀ مقام‌ها، تنها در یک هفتۀ گذشته حدود ۲۰۰۰ خانواده به افغانستان برگشته است که اکثر آنان مهاجرانی اند که سند رسمی اقامت در پاکستان –شناختی کارت- ندارند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان گزارش می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود ۱۷ هزار مهاجر افغان – دارای کارت اقامت در پاکستان – به افغانستان برگشته است که از آن جمله ۱۰ هزار نفر تنها در کمتر از یک‌ ماه گذشته عودت کرده است.

نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان در کابل به صدای امریکا گفت که از ۲۵ جون به اینسو آن اداره مساعدت نقدی به عودت کننده‌گان افغان را از ۲۰۰ دالر برای هر نفر به ۴۰۰ دالر افزایش داده است که می توان گفت، یک دلیل افزایش برگشت داوطلبانۀ مهاجران از پاکستان به افغانستان باشد.

همزمان با سرد شدن روابط کابل و اسلام آباد، فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان تشدید یافته است. شماری از مقام‌های پاکستانی با لحن تند خواستار اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده اند.

بر اساس آمار ملل متحد در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ هزار، در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۹ هزار و از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون کم و بیش ۱۷ هزار مهاجر افغان، داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برگشته است.

عودت کننده‌گان افغان که در چند روز گذشته از پاکستان به افغانستان برگشته اند، از جبر و بدرفتاری نظامیان پاکستانی شاکی بوده و مدعی اند که نظامیان پاکستانی شب هنگام بر خانه‌های مهاجران یورش برده و آنان را به زور مجبور به ترک خانه‌های شان می کنند. در این میان مهاجران افغانی که “شناختی کارت” ندارند بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه